facebook

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej v internetovém obchodě www.artis-art.cz

(dále jen "podmínky")

I. Úvodní ustanovení

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí obchodní firma- ing.Kamila Grešáková-Kotalová.  Prodávající je plátcem DPH. (dále jen prodávající)

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí přímý spotřebitel tj. objednatel zboží dle nabídkového internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.artis-art.cz (dále jen kupující)

Prodávající je vlastníkem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.artis-art.cz  (dále jen internetový obchod) zřízeného za účelem dodávání zboží přímým spotřebitelům (dále jen kupujícím) na základě jejich elektronicky učiněné objednávky převzaté a potvrzené prostřednictvím internetového obchodu stranou prodávajícího.

Internetový obchod obsahuje nabídku zboží – šperky, bižuterii, dekorace, módní doplňky aj., (dále jen zboží) s vyobrazením jednotlivých položek zboží a s označením každé položky zboží použitím katalogového čísla a detailního popisu zboží.

Zboží vystavené v internetovém obchodě je skladem, případně  je v režimu doskladnění, pokud není uvedeno „na objednávku“. Prodávající aktualizuje katalog svého zboží vždy min. 1x týdně. Prodávající vyřizuje objednávky v pořadí, ve kterém byly automatickým systémem prodávajícímu doručeny. 

Prodávající vyvinul maximální možné úsilí k tomu, aby barevné podání obrázků nabízeného zboží odpovídalo reálné podobě zboží. V ojedinělých případech, obvykle způsobených nepřesným nastavením monitoru nebo tiskárny kupujícího, nemusí barvy na obrázku přesně souhlasit s barvami skutečného zboží.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pouze pro objednávání z tohoto internetového obchodu a kupující je povinen se před nákupem s nimi seznámit.

 

II. Objednávka kupujícího

 

Objednávka zaslaná elektronickou formou prostřednictvím objednávkového systému na www.artis-art.cz   kupujícím musí obsahovat tyto minimální údaje: Jméno a příjmení nebo firma, poštovní adresa,  e-mailová adresa, telefon, katalogové číslo, katalogová cena (dále jen "cena ") a počet kusů objednávaného zboží.

Prodejní cena zboží uvedená v objednávce se stává závaznou okamžikem odeslání objednávky kupujícím. 

Prodávající odešle prostřednictvím e-mailu kupujícímu zprávu o potvrzení objednávky na e-mail, který kupující uvedl ve své objednávce.

Pokud se e-mail potvrzující objednávku kupujícího vrátí zpět na internetový obchod prodávajícího jako nedoručený nebo nedoručitelný (např. kvůli změně nebo zrušení e-mailové adresy kupujícího nebo kvůli dočasným problémům, které vzniknou u poskytovatele internetových služeb),  bude se prodávající pokoušet opakovaně zastihnout kupujícího telefonicky na čísle uvedeném v objednávce. V případě, že se nepodaří kontaktovat kupujícího e-mailem ani telefonicky, bude objednávka kupujícího stornována.

Zasláním objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje souhlas se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek. Potvrzení tohoto bodu je ošetřeno tím, že systém internetového obchodu prodávajícího neumožňuje kupujícímu odeslání objednávky bez předchozího potvrzení těchto obchodních podmínek.

 

III. Cena a platební podmínky

 

Veškeré ceny uvedené prodávajícím v katalogu zboží nebo ve své webové prezentaci jsou konečné ceny včetně DPH. V případě, že je u jednotlivého zboží uvedena poznámka o „slevě“, nebo „zboží v akci“ je uvedená cena již po této slevě, tedy konečná. 

Kupující se zavazuje uhradit objednané a dodané zboží při převzetí zásilky zboží přepravní službě (dobírka) nebo dle své volby převodem na účet prodávajícího vedeného u České spořitelny, a.s., číslo účtu 1860843379/0800 před expedicí zboží kupujícím.  Zákazníci se Slovenské republiky použijí pro úhradu předem účet vedený u Fio banky, a.s., číslo účtu: 2100135577/8330. Vklad/převod může být proveden jak v CZK, tak v EURo měně. Jako variabilní symbol pro platbu převodem uvede číslo objednávky uvedené v potvrzení objednávky zaslané prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího. Dodání zboží na fakturu se splatností a úhradou po termínu doručení zboží je vyloučeno, je možné pouze u stálých zákazníků po předchozí dohodě. V případě, že je dle čl.V účtováno i poštovné, zavazuje se kupující uhradit celkovou cenu zboží včetně poštovného.

 

IV. Dodací lhůta a předání zboží prodávajícím

Prodávající prodává, jak je již výše uvedeno, své zboží kupujícímu na objednávku za cenu uvedenou na stránkách internetového obchodu a zavazuje se dodat objednané zboží zasláním prostřednictvím přepravní společnosti na dobírku na adresu uvedenou kupujícím v objednávce a to neprodleně po obdržení objednávky, nejpozději však do 7 pracovních dnů ode dne přijetí závazné objednávky. Nebude-li prodávajícím zboží předáno k doručení přepravní společnosti nejpozději ve lhůtě do 7 pracovních dní od obdržení objednávky kupujícího, má kupující právo odstoupit od objednávky, odmítnout převzetí objednaného zboží a vrátit jej zpět na náklady prodávajícího.

V případě, že prodávající nemůže splnit objednávku kupujícího zcela nebo zčásti, se prodávající zavazuje kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. Kupující je oprávněn v tomto případě od objednávky odstoupit nebo požadovat částečné plnění.

V případě, že kupující uhradí objednané zboží předem na účet prodávajícího, prodávající se zavazuje předat zboží k doručení přepravní společnosti do 7 pracovních dnů od obdržení platby na účet. V případě, že kupující uhradí zboží předem a prodávající nemůže z jakéhokoliv důvodu zboží zaslat v uvedené lhůtě, je povinen neprodleně vrátit kupujícímu zaplacenou částku zpět, nejpozději však  do 7 pracovních dnů. 

Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení nebo změnou její ceny.

 

V. Poštovné, dobírkové a balné

Prodávající se zavazuje zboží kupujícímu předat prostřednictvím dobírkové zásilky v souladu s potvrzenou objednávkou. Cena zboží nezahrnuje poštovné a dobírkovné (dále jen poštovné). Balné je ZDARMA. Při jednotlivé objednávce kupujícího v celkové částce vyšší než 1800,- Kč na jakoukoliv adresu v České republice, nebude kupujícímu poštovné účtováno a tyto náklady hradí prodávající ke své tíži.  Za každou jednotlivou zásilku do hodnoty zboží do 1800Kč bude prodávající účtovat cenu poštovného ve výši 129,- Kč. Tato částka bude zahrnuta do celkové ceny zásilky.

K ceně objednaného zboží bude připočítána částka 69 Kč v tom případě, že kupující uhradí předem kupní cenu objednaného zboží na účet prodávajícího.

Dojde-li na základě žádosti kupujícího k částečnému plnění a rozdělení objednávky přesahující celkovou částku 1800Kč z důvodu nemožnosti plnění celé objednávky prodávajícím (např. chybějící zboží ve skladu), nebudou náklady na poštovné kupujícímu účtovány. V případě, že dojde k rozdělení dodávky u objednávky zboží v hodnotě menší než 1800Kč, bude prodávající účtovat poštovné jen u jedné zásilky.

 

VI. Převzetí zboží kupujícím

Kupující je oprávněn a povinen k tomu, aby si objednané zboží spolu s daňovým dokladem-fakturou zaslané na jeho poštovní adresu na dobírku bez zbytečného odkladu převzal a je povinen zaplatit na dobírce uvedenou částku.  

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny a převzetím zboží kupujícím.

 

VII. Vrácení zboží kupujícím – odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn dobírkovou zásilku s objednaným zbožím odmítnout, pokud byla tato odevzdána k přepravě až po uplynutí lhůty k předání zásilky přepravní společnosti dle čl. IV těchto podmínek. Zároveň je kupující oprávněn odmítnout převzít zásilku, není-li doručena dle pravidel přepravní společnosti, např. rozlepená nebo poškozená zásilková krabice, promočená zásilka apod. (viz. PPL, Česká pošta apod.)

Kupující může využít svého zákonného práva a do 15 dnů od převzetí zásilky od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. V takovém případě je povinen neprodleně zboží odeslat formou pojištěné poštovní doporučené zásilky na adresu prodávajícího. Zásilka musí být předána přepravní společnosti nejpozději 15. den ode dne původního doručení zásilky. Náklady na pojištění a přepravu zásilky od kupujícího zpět k prodávajícímu hradí kupující, není-li písemně dohodnuto jinak. Zásilka nesmí být odeslána jako dobírka!

O odstoupení od smlouvy je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího e-mailem na adrese info@artis-art.z. V písemném odstoupení od smlouvy uvede kupující číslo bankovního účtu nebo adresu pro zpětné zaslání kupní ceny prodávajícím.

Prodávající je povinen vrátit kupujícímu, a to až po obdržení pojištěné poštovní zásilky zaslané na jeho adresu, katalogovou kupní cenu zboží na účet uvedený v písemném odmítnutí zboží nebo poštovní poukázkou na adresu. Poštovné za doručení zásilky ke kupujícímu prodávající nevrací.

Zboží však musí být vráceno prodávajícímu ve stavu v jakém je kupující převzal, což znamená, že musí být vrácené zboží nadále nové, nepoužité a nepoškozené  včetně ochranného obalu a veškerého příslušenství dodaného společně se zbožím.

Pokud prodávající zjistí po vrácení odmítnutého zboží, že zboží bylo kupujícím nějakým způsobem poškozeno či zjevně nějakou dobu užíváno, je oprávněn zaslat je zpět kupujícímu na dobírku pouze za cenu poštovného a balného, která bude uvedena v dobírce k zaplacení kupujícím. V takovém případě prodávající již zaplacenou kupní cenu nevrací.

V případě, že kupující odmítne opětovně zaslanou zásilku převzít a tato bude vrácena prostřednictvím pošty nebo přepravní společností zpět prodávajícímu, uloží prodávající bezpečně toto zboží ve své provozovně a opětovně (třetí pokus) odešle zboží kupujícímu až na základě jeho písemné žádosti. Nepožádá-li tímto způsobem kupující prodávajícího o odeslání zboží ve lhůtě do 90 dní od uložení zboží, propadá toto zboží ve prospěch prodávajícího a tento je oprávněn zboží prodat se slevou. Případný výtěžek z prodeje bude použit na úhradu nákladů spojených s uvedeným postupem.

Prodávající je oprávněn odmítnout zaslat nově objednané zboží kupujícímu v případě, že tento kupující již v minulosti odmítl převzít zásilku, která byla doručena v souladu s těmito podmínkami a v souladu s podmínkami přepravní společnosti.  Prodávající je rovněž oprávněn odmítnout zaslat zboží dle nové objednávky kupujícího v případě, že kupující již v minulosti vrátil poškozené nebo použité zboží dle předchozího odstavce. V případě, že mezi kupujícím a prodávajícím existuje jakýkoliv nevyřešený obchodní vztah (reklamační řízení, čekání do doručení vráceného zboží kupujícím apod.), je prodávající oprávněn pozdržet dodání zboží nad rámec lhůty uvedené v čl. IV.

 

VIII. Vady, reklamace a záruky

Při používání zboží je kupující povinen dodržovat pečlivě instrukce o údržbě zboží uvedené výrobcem na zboží, pokud je uvedeno vzhledem k charakteru zboží, aby si zboží zachovalo kvalitu a užívat je obvyklým způsobem k účelu, k jakému je určeno.

Nedodržením těchto ustanovení  může mít za následek odmítnutí odpovědnosti za vady zboží prodávajícím.

Prodávající odpovídá za skryté vady zboží dodané dle těchto podmínek, které se na něm vyskytnou kdykoliv po převzetí zboží, avšak v záruční době. Záruční doba prodávaného zboží činí 2 roky.  Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží respektive jeho převzetím kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení při spotřebitelském užívání zboží. 

Zjevné vady a poškození musí být kupujícím reklamovány ve lhůtě do 15 dní od doručení zboží. Na pozdější reklamace vad, které jsou zjevné a kupujícímu musely být zřejmé při převzetí zboží a byly uplatněny později než 15. den po převzetí, nebude prodávající brát zřetel.

Kupující zašle prodávajícímu zboží v pojištěném balíku poštou včetně původního prodejního dokladu (faktury), dopisu s udáním data projevení se vady a popisem případné vady. Prodávající okamžikem doručení reklamovaného zboží zahájí reklamační řízení. Nejpozději ve lhůtě do 30 dnů po obdržení zboží prodávající vyrozumí kupujícího o způsobu vyřešení reklamace a ukončí reklamační řízení. Dle charakteru vady a dodavatelských možností prodávající vyřeší reklamaci jednou ze tří možností:  opravou, výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží.

Jedná-li se o vadu odstranitelnou, zajistí prodávající opravu řádně a včas. Opravené zboží bude ve lhůtě 30-ti dnů bezplatně zasláno zpět kupujícímu.

Ukáže-li se v záruční době, že jde o vadu neodstranitelnou a tato vada brání v užívání věci jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu vadného zboží za bezvadné nové. Výměna zboží s neodstranitelnou vadou za nové zboží v tomto případě podléhá specifiku zboží uvedeného v úvodních ustanoveních těchto podmínek. To znamená, že nemůže-li kupujícímu nabídnout výměnu za naprosto identické zboží, je kupující oprávněn vybrat si z katalogu zboží jinou položku s tím, že k cenovému rozdílu položek reklamované a nové bude přihlédnuto.

Jedná-li se o vadu neodstranitelnou a prodávající není schopen zajistit výměnu zboží za identické nové zboží a kupující nemá zájem o výběr jiného zboží z katalogu, má prodávající nárok v rámci reklamačního řízení  na vrácení fakturované kupní ceny (bez poštovného).

 

Prodávající i kupující je povinen si zásilku s reklamovaným, resp. opraveným zbožím řádně zpět převzít. Náklady na poštovné zásilky v rámci reklamačního řízení hradí vždy odesílatel (tj. kupující v případě zasílání zboží prodávajícímu zpět a prodávající v případě zaslání opraveného zboží zpět kupujícímu).

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyly-li uplatněny v záruční době.

Dojde-li k výměně vadného zboží za zboží nové, začne přirozeně běžet záruční doba od převzetí nového zboží znovu ve stejném rozsahu a délce od začátku. Dnem počátku záruční doby je den totožný se dnem převzetí vyměněného zboží kupujícím.

 

IX. Ostatní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách tohoto internetového obchodu prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto podmínek.

Prodávající se zavazuje všem kupujícím, že osobní údaje jimi uvedené v objednávce nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám a budou chráněny před zneužitím.

Prodávající se zavazuje, že se ve věci poskytování služeb informační společnosti a šíření obchodních sdělení bude řídit ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb.

Kupující dává souhlas prodávajícímu, aby mu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zasílal důležitá obchodní sdělení. Obchodní sdělení zaslané kupujícímu se mohou týkat pouze předmětu činnosti prodávajícího prezentovaného na svých webových stránkách.

Kupující má možnost kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení e-mailem na adresu info@artis-art.cz . Prodávající v takovém případě neprodleně zabrání dalšímu zasílání obchodních sdělení na e-mailovou adresu kupujícího.

Žádné informace, loga, fotografie ani dokumenty ze stránek provozovaných prodávajícím (www.artis-art.cz),  nesmí být kopírovány bez výslovného souhlasu provozovatele. V žádném dokumentu nelze bez písemného souhlasu provádět žádné úpravy a změny.  Žádné dokumenty nesmí být bez písemného souhlasu umístěny na jiných internetových stránkách.

Prodávající si vyhrazuje právo jakékoliv akční slevy a marketingové akce kdykoliv a s okamžitou platností ukončit. Slevy na zboží objednané po ukončení akce nejsou akceptovatelné.

 

Hodslavice, dne 09.07.2012

revize,aktualizace

 

Souhlasím s obchodními podmínkami a obsahem mé objednávky.

 

Copyright ©